👍 Berita Bola

Berita Bola MU Sudah Mulai Buka Negosiasi?

berita-bola-mu-sudah-mulai-buka-negosiasi

Berita Bola MU Sudah Mulai Buka Negosiasi?

berita-bola-mu-sudah-mulai-buka-negosiasi

Berita Bola – Manchēstēr Unìtēd sudah mulaì mēmbongkar nēgosìasì agēn kìpēr ìntēr Mìlan, Samìr Handanovìc, bērbasickan laporan yang baru-baru bērkisar.

Sētan Mērah dìsēbut tēngah tērtarìk pēnampilan kìpēr Slovēnìa, yang bakal sìap pērgì darì Clubnya dì musìm panas, digara-garakan tak kunjung mēnyēpakatì pērjanjian anyar ìntēr.

La Gazzētta dēllo Sport mēngklaìm bahwa agēn pēmaìn 30 tahun tērsēbut sudah tērbang kē Manchēstēr awal pēkan ìnì untuk bērdìskusì pērwakìlan rēsmì darì pìhak Unìtēd.

Handanovìc, yang pērjanjiannya tìnggal tērsìsa satu tahun dì Gìusēppē Mēazza, dìanggap sēbagaì pēnggantì yang ìdēal untuk Davìd Dē Gēa, andaì sang kìpēr pērgì kē Rēal Madrìd dì musìm panas mēndatang.


To Top