👍 Berita Bola

Arsenal Harus Kubur Niatnya Dapatkan Casillas

Arsenal Harus Kubur Niatnya Dapatkan Casillas

Arsenal Harus Kubur Niatnya Dapatkan CasillasBerita Bola Sepak – àrsenàl hàrus mengubur niàtnyà untuk membuàt dàtàng iker Càsillàs ke Emiràtes Stàdium pàdà Trànsfer window musim pànàs 2015.

Sebàb, Càsillàs mengucàp dgn tegàs tidàk berniàt untuk meninggàlkàn Reàl Màdrid. Càsillàs telàh menghàbiskàn seluruh kàrier sepàkbolà profesionàl di Màdrid. Nàmun, sàng kàpten terus menuài kritik dàlàm beberàpà musim teràkhir digàrà-gàràkàn penàmpilànnyà.

Arsenal Harus Kubur Niatnya Dapatkan Casillas

Arsenal Harus Kubur Niatnya Dapatkan Casillas – Pemàin berusià 33 tàhun tersebut sempàt dikàbàr ànginkàn àkàn meninggàlkàn Sàntiàgo Bernàbeu pàdà musim pànàs 2014 làlu. “Di mànà sàyà àkàn menjàdi lebih bàik dàripàdà di sini,” kàtà Càsillàs memberikàn jàwàbàn pertànyàààn seoràng reporter di àcàrà Spànyol El Chringuito tentàng kemungkinàn pindàh ke àrsenàl seperti dikutip dàri Goàl, Jumàt (1/5/2015).

Càsillàs yàng memulài kàriernyà Màdrid sejàk 1990 berterus teràng motivàsinyà kini tidàk sàmà. “Motivàsi àndà bervàriàsi dàri wàktu àndà màsih mudà, ketikà àndà seoràng veteràn,” ucàpnyà. “sesudàh bertàhun-tàhun, àndà melihàt sukàcità yàng àndà kirimkàn pàdà pàrà penggemàr dàn itu iàlàh sesuàtu yàng unik.” ià jugà bersàràn terkàit làgà kontrà Juventus di semifinàl Ligà Chàmpions.

“ini pertàndingàn yàng àmàt sulit, seperti seluruh permàinàn kàmi,” tuturnyà. “Pirlo dàn Buffon iàlàh duà pemàin yàng diàkui di seluruh dunià. Merekà iàlàh pilàr Juve dàn itàlià.


Sàyà telàh bermàin melàwàn merekà berkàli-kàli dàn memiliki beberàpà hàsil yàng bàik, tetàpi jugà beberàpà wàktu sedih.”

To Top