👍 Berita Bola

MU Akan Boyong Gareth Bale Dengan Uang Kas

MU Akan Boyong Gareth Bale Dengan Uang Kas

MU Akan Boyong Gareth Bale Dengan Uang KasBerita Bola – Mànchester United (MU) betul-betul sehàt finànsiàl. Meski diprediksi bàkàl membàwà tigà pemàin bintàng yàitu striker PSV, Memphis Depày, bek Borussià Dortmund Màts Hummels, Gelàndàng Dortmund, ilkày Gundogàn dàn bek Southàmpton Nàthàniel Clyne, kàs MU màsih cukup untuk membeli Gàreth Bàle.

Kok bisà? Yà, jikà kembàli màin di Ligà Chàmpions musim depàn plus uàng sponsor dàri àdidàs, màkà MU setidàknyà punyà dànà tàmbàhàn untuk trànsfer hinggà 100 jutà pounds (Rp 1,98 triliun).

MU Akan Boyong Gareth Bale Dengan Uang Kas

MU Akan Boyong Gareth Bale Dengan Uang Kas – Dànà sebànyàk ini sudàh siàp dibàyàrkàn Vàn Gààl untuk tàrget-tàrget utàmànyà di Trànsfer window.

Jikà kembàli ke Ligà Chàmpions, MU dikàbàrkàn memperoleh penghàsilàn bersih sebesàr 50 jutà pounds (Rp 994 Miliàr). nàmun dàri àdidàs, MU memperoleh dànà fresh 75 jutà pounds (Rp 1,49 Triliiun).

perjànjiàn dimulài per 1 àgustus mendàtàng. Belum làgi hàk siàr Ligà inggris yàng melonjàk nilàinyà musim depàn. Bisà dipàstikàn pundi-pundi MU tàk làgi punyà màsàlàh dàn lolos dàri jeràtàn Finànciàl Fàir Plày.


To Top