👍 Berita Bola

Semoga Bale Tak Hengkang Dari Madrid, Carlos

semoga-bale-tak-hengkang-dari-madrid-carlos

Berita BolaSemoga Bale Tak Hengkang Dari Madrid, Carlos Garēth Balē ialah sosok kuncì dì Rēal Madrìd dan ìa tìdak bolēh pērgì darì Club dì musìm panas ìnì.

Semoga Bale Tak Hengkang Dari Madrid, Carlos

semoga-bale-tak-hengkang-dari-madrid-carlos

Hal tērsēbut ialah pēndapat darì ēks pēnggawa Madrìd, Robērto Carlos, yang mērasa bahwa Balē ialah sosok talēnta fantastìs. Carlos sadar bahwa mēskì sang wìngēr Walēs mēngalamì pēnurunan pēnampilan dì musìm kē-2nya dì Los Blancos, dan banyak mēndapat cēmooh darì fans, ìa mēmìlìkì potēnsì yang luar bìasa untuk mēnjadì aktor vìtal dì kējayaan Club dì masa yang akan datang.

“Saya mēngharapkan ìa tìdak pērgi. ìa sudah bērmaìn amat fantastìs hìngga waktu ìnì. kadang-kadang pēmaìn bìsa bikin Kētērangan atau saran yang bìsa mēmbērìkan ēfēk nēgatìf, namun bērbasickan mēlihat mata saya, ìa ialah pēmaìn yang fantastìs,” jēlas Carlos bērbasickan laporan Marca.

Balē yg tērlēbih dahulu sudah bērulang kalì dìkaìtkan kēpìndahan kē Manchēstēr Unìtēd dì musìm panas ìnì.


To Top