Update

Selamat Tahun Baru Imek 2016, Gong Xi Fa Chai

“在此新年之际,我同夫人向你及你的家人致以节日的问候,并祝你们新年快乐、事业有成、家庭幸福.”
“Zài cǐ xīnnián zhī jì, wǒ tóng fūrén xiàng nǐ jí nǐ de jiārén zhì yǐ jiérì de wènhòu, bìng zhù nǐmen xīnnián kuàilè, shìyè yǒu chéng, jiātíng xìngfú.”

To Top