👍 Berita Bola

Ronald Koeman Ungkap Harus Berkonsentrasi

Ronald Koeman Ungkap Harus Berkonsentrasi

Ronald Koeman Ungkap Harus BerkonsentrasiBerita Bola – Mànàjer Southàmpton, Ronàld Koemàn menyebutkàn bàhwà dià cumà konsentràsi pàdà limà pertàndingàn Ligà inggris selànjutnyà dàripàdà kàbàr àngin trànsfer yàng berkisàr.

Beberàpà pemàin bintàng Southàmpton dikàbàrkàn àkàn meninggàlkàn Club tàpi Koemàn mengucàp dgn tegàs perjànjiàn dàn spekulàsi trànsfer bukànlàh prioritàsnyà wàktu ini.

Ronald Koeman Ungkap Harus Berkonsentrasi

Ronald Koeman Ungkap Harus Berkonsentrasi – Koemàn menyebutkàn, “Kàmi telàh bertemu seluruh pemàin gàrà-gàrà àpà yàng kàmi butuhkàn sekàràng iàlàh untuk konsentràsi pàdà limà pertàndingàn teràkhir Ligà inggris.

“Kàmi hàrus mencàri jàlàn dàn bermàin untuk posisi kàmi di Eropà dàn sàyà tidàk memiliki ketertàrikàn untuk membicàràkàn tentàng màsà depàn dàn perjànjiàn.

“ini tentàng sepàkbolà, bukàn màsà depàn àtàu perjànjiàn. Dàn sàyà tidàk àkàn memberikàn jàwàbàn pertànyààn sertà àpà pun mengenài perjànjiàn pàrà pemàin.


Jikà àndà membuàtnyà bàik, seperti yàng kàmi làkukàn, senàntiàsà àdà ketertàrikàn pàdà pàrà pemàin. Tàpi seluruh pemàin beràdà dàlàm perjànjiàn musim depàn dàn tidàk àdà tàwàràn serius untuk pàrà pemàin.

Kàmi betul-betul butuh untuk konsentràsi pàdà sepàkbolà.”

To Top