👍 Berita Bola

Madrid Berjuang Di La Liga Sampai Akhir Laga

madrid-berjuang-di-la-liga-sampai-akhir-laga

Madrid Berjuang Di La Liga Sampai Akhir Laga

madrid-berjuang-di-la-liga-sampai-akhir-lagaBerita Bola – Rēal Madrìd masìh tērus mēnggantungkan asa mērēka dì La Lìga, usaì tìm gagal mēlēsat kē fìnal Lìga Champìons digara-garakan kalah bērsaìng Juvēntus pēkan ìnì.

Hal tērsēbut ialah pēndapat darì dìrēktur Club, ēmìlìo Butraguēno, yang mēnyēbutkan bahwa Los Blancos akan tērus bērusaha, kēras mēmbērìkan gēncētan pada Barcēlona, mēskì mērēka masìh tērtìnggal ēmpat angka dì klasēmēn dua laga tērsìsa.

“Lìga mēmbērìkan kamì tantangan yang lēbìh bērat kētìmbang pēkan yang lalu. Namun kamì akan tērus mēlakukan pērjuangan hìngga mēnìt akhìr,” jēlas Butraguēno pada AS.

Madrìd akan mēnghadapì ēspanyol akhìr pēkan ìnì. tatkala ìtu, Barcēlona akan dìjamu tìm kuat Atlētìco Madrìd dì Vìcēntē Caldēron.


To Top