👍 Berita Bola

Lazio Resmi Dapatkan Patricio Gabarron Gil?

lazio-resmi-dapatkan-patricio-gabarron-gil

Berita BolaLazio Resmi Dapatkan Patricio Gabarron Gil? Lazìo lagì-lagì mēmpērolēh pēmaìn muda bìnaan Barcēlona. sēsudah mēmuat Kēìta Baldē Dìao dan Mamadou Tounkara, kìnì Lazìo juga sudah rēsmì mēmpērolēh Patrìcìo Gabarron Gìl.

Lazio Resmi Dapatkan Patricio Gabarron Gil?

lazio-resmi-dapatkan-patricio-gabarron-gil

Patrìcìo atau yang bìasa dìpanggìl Patrìc ialah pēmaìn bēlakang bērusìa 22 tahun. Patrìc bìsa bēropērasì sēbagaì bēk kanan mēskì juga bìsa dìpaksa bērmaìn sēbagaì bēk tēngah waktu dìbutuhkan.

Sampai ìnì, Patrìc cuma sēkalì saja lakukan bēlaan Barcēlona dalam ajang kompētìtìf. ìa tampìl sēbagaì pēmaìn pēnggantì kētìka Barcēlona lakukan jamuan Ajax Amstērdam pada 2013 sìlam.

Barcēlona sēndìrì mēndēskrìpsìkan Patrìc sēbagaì pēmaìn sìsì kanan yang bìsa bēradaptasì dì sēktor bēk tēngah. Patrìc pìawaì mēmbaca pērmaìnan dan amat kuat fìsìk.


Lazìo tēngah gìat mēnguatkan kēdalaman tìm mērēka untuk mēmpērsìapkan dìrì gara-gara akan tampìl dì Lìga Champìons musìm dēpan. Sēlaìn mēmbuat datang pēmaìn baru, Lazìo juga bērusaha, kēras mēnjaga bìntang-bìntang tērbaìk mērēka sēpērtì Stēfan Dē Vrìj dan Fēlìpē Andērson.

To Top