👍 Berita Bola

Di Laga Barca, Muller Sanggah Cekcok Dengan Guardiola

di-laga-barca-muller-sanggah-cekcok-dengan-guardiola

Di Laga Barca, Muller Sanggah Cekcok Dengan Guardiola

di-laga-barca-muller-sanggah-cekcok-dengan-guardiola

Berita Bola – Thomas Mullēr mēlakukan bantahan bahwa ìa mēmìlìkì jalinan yang jēlēk pēlatìh Josēp Guardìola, usaì tērlìhat bērsìtēgang sang manajēr kala Bayērn Munchēn mēnghadapì Barcēlona dì lēg pērtama sēmìfìnal Lìga Champìons pēkan yang lalu.

Jēlang lēg kē-2 yang akan dìgēlar dì Allìanz Arēna dìnì harì nantì. Mullēr mēngucap dgn tēgas bahwa ìa tìdak lagì punya masalah Guardìola, yang sēmpat mēnjadikannya marah usaì mēngambil kētētapan untuk mēnarìknya kēluar dì Camp Nou.

“Pēlatìh tìdak harus mēmbēri pēnjēlasan mēngapa ìa mēnggantì pēmaìn. Guardìola ialah pēlatìh yang hēbat,” jēlas Mullēr bērbasickan laporan rēportēr.

Bayērn akan bērmaìn mēlawan Barcēlona tìdak dìpērkuat olēh bēbērapa pēmaìn bìntang mērēka yang masìh mēngalamì cēdēra sēpērtì Arjēn Robbēn dan Franck Rìbēry.


To Top