👍 Berita Bola

Berita Bola Figo Percaya Madrid Ke Final Champions

berita-bola-figo-percaya-madrid-ke-final-champions

Berita Bola Figo Percaya Madrid Ke Final Champions

berita-bola-figo-percaya-madrid-ke-final-champions

Berita Bola – ēks pēmaìn Rēal Madrìd, Luìs Fìgo, mēnyēbutkan bahwa ìa cukup optìmìs pēluang tìmnya untuk bìsa maju kē fìnal Lìga Champìons, yang akan dìmaìnkan dì Bērlìn pada Junì mēndatang.

Tìm asuhan Carlo Ancēlottì tērsēbut mēnēguk kēkalahan 1-2 atas Juvēntus dì lēg pērtama sēmìfìnal yang dilangsungkan dì Turìn pēkan ìnì. Namun dēmìkìan, pēmaìn Portugal mēnìlaì bahwa fasē ìnì masìh amat tērbuka bagì kē-2 tìm, jēlang lēg kē-2 dì Santìago Bērnabēu pēkan dēpan.

“Hasìl tērsēbut cukup bagus. Saya pērcaya pēluang kē-2 tìm masìh tērbuka lēbar. Saya mēngharapkan mērēka (Rēal Madrìd) mēmpērolēh hasìl yang bagus dì lēg kē-2 nantì,” jēlas Fìgo bērbasickan laporan Sport.

Rēal Madrìd tērlēbìh dahulu harus mēnghadapì Valēncìa dì La Lìga akhìr pēkan ìnì.


To Top